A névadókról

Sztehlo Gábor

Sztehlo Gábor (1909. szeptember 25.-1974. szeptember 28.) evangélikus lelkész, aki igaz hittel élte életét: a másokon való segítést
 
Evangélikus lelkészcsaládból származott, ahol szerető családi légkörben nőtt fel öt testvérével együtt. Szülei nagy gondot fordítottak neveltetésére, középiskolai tanulmányait különböző felekezeti iskolákban végezte el, innen eredhetnek ökumenikus nyitottságának gyökerei.
 
1927 - 1931 evangélikus teológiai tanulmányait Sopronban végezte, Finnországban ösztöndíjas volt,
 
1932 - ben szentelték lelkésszé,
 
1933 - 1935 között az új-hatvani gyülekezete lelkésze, ahol egy év alatt templomot építettek a gyülekezettel,
 
1935 - ben vette feleségül Lehel (Lülik) Ilonát, két gyermeke született, Gábor (1937) és Ildikó (1941),
 
1935 - 1942 között Nagytarcsán lelkész, ahol a finn minta alapján 1937-ben megkezdte a népfőiskola szervezését, amelyet aztán 1938-ban alapítottak meg. Az egyházi szolgálata mellett a magyar népfőiskolai mozgalom megalapítója és lelkes híve volt. Az a 4-6 elemi osztály, amit akkor általában a parasztfiatalok végeztek, nem volt elegendő sem a mindennapi életben való eligazodáshoz, sem pedig a gazdálkodáshoz. Az ő továbbképzésüket szolgálták az egyre gyarapodó számú népfőiskolák.
1944 márciusától kezdve Raffay Sándor püspök megbízásából kezdte meg gyermekmentő munkáját és az év karácsonyáig 32 otthonban szervezte meg árva gyermekek elhelyezését és ellátását a svájci Vöröskereszt támogatásával. 1972-ben kapta meg Izrael államának azt a kitüntetését - a Yad Vasem, az Igaz Ember emlékérmet -, amelyet azon nem zsidó emberek elismerésére alapítottak, akik a Holokauszt idején zsidókat mentettek meg kapta meg 1972-ben a Világ Igaza címet. 
 
A háború után sok gyermek elvesztette a hozzátartozóit. Sztehlo Gábor nem engedte szélnek őket, hanem továbbra is otthont teremtett a számukra és ezeket az otthonokat megnyitotta más árván maradt gyermekek számára is.  Ez volt a Pax Alapítvány Gyermekotthona, benne a Gaudiopolis ifjúsági állammal. A gyerekköztársaságnak alkotmánya volt, sőt önálló törvénykönyvet is alkottak. A gyerekek sok közös programot szerveztek, könyvtárt, énekkart alapítottak, szakmát tanulhattak. A munka nem volt kötelező, de mindenki szívesen dolgozott a közösségért. A fizetőeszközük a „Gapo dollár” volt, még vicclapot is alapítottak „Gapo-Matyi” néven.  Sem a magyar állam, sem az egyház nem támogatta, segítséget csak a Nemzetközi Vöröskereszttől kaptak. Az intézményt 1950-ig sikerült életben tartani, ekkor államosították.
Füzéki Bálint, egykori Sztehlo-gyerek így ír erről az időszakról: „Áradó szeretetével megpróbálta pótolni a pótolhatatlant: a szülői otthon melegét, és felelős, alkotó emberré nevelni a gyermekeket.” 
 
Ezt a tevékenységét 1950-ig folytathatta, ekkor az intézetet államosították.
1950-től segédlelkész a budavári, kelenföldi, majd a kőbányai gyülekezetben. 
 
1956-tól az evangélikus szeretetotthonokat szervezett, miközben családja Svájcba költözött.
 
1961-ben svájci látogatása közben infarktust kapott, és már nem tudott visszatérni Magyarországra. 1974-ben kényszerű távollétben, Svájcban halt meg. 
 
Hamvait hazahozták, a Farkasréti temetőben nyugszik.
 
Forrás: Keveházi László: 100 éve született SZtehlo Gábor; Luther Kiadó, 2009 Budapest http://hu.wikipedia.org/wiki/Sztehlo_G%C3%A1bor
 

Schedius Lajos

Schedius Lajos teológus, esztéta, bibliográfus földrajztudós, csillagász, nyelvész, folyóirat szerkesztő, iskolalapító és felügyelő, elméleti pedagógus, színházi vezető, jakobinus reformer, selyemhernyó tenyésztő, gyapotültetvénnyel foglalkozó, hazafi és világpolgár, irodalmár, történész, tudós és ismeretterjesztő; tehát nem a mai értelemben vett szakember, hanem a felvilágosodás szellemének sokoldalú tudós egyénisége volt.

Bár nem magyarul publikált, mégis minden tehetségével Magyarország szélesen értett kulturális felemelkedésén, gazdagításán, a világgal való megismertetésén és elfogadtatásán dolgozott. Rossz parafrázissal azt is mondhatnák Schedius a legnagyobb magyar, aki német volt. Schedius Lajos szülei német ajkú, győri, evangélikus polgárok voltak, akik taníttatni tudták 1768. december 20-án született fiúkat. Schedius a pozsonyi majd a soproni evangélikus líceumba járt, ahol klasszikus műveltséget, esztétikai ízlést és öntevékenységet tanult. Egyetemi éveit 1788-tól Németországban, Göttingában töltötte. Tanulmányozta a görög és római irodalomtörténetet, régiségtant, művészettörténetet, teológiát és történelmet. Sokoldalú képzésben vett részt, ami a tanári hivatásra is tudatosan felkészített. Iskolaszervezői érdeklődése ide vezethető vissza. Három esztendőt töltött tanulással Göttingában, hazatérve azonnal megpályázta a pesti egyetem esztétika tanszékének vezetését, amit Mária Terézia állított fel még 1774-ben.

Schedius Lajost 1792. május 21-én délelőtt iktatták be professzori állásába és délután már megkezdte előadásait. Háza a bontakozó szellemi mozgalmak képviselőinek gyülekező helye lett: főleg tanárok – a humán és a természettudományok képviselői – vették körül. Ezek, és az ezeken túlterjedő kapcsolatok sodorták gyanúba a Martinovics-féle jakobinus mozgalom és per idején. A kivégzett Őz Pálhoz fűződő barátsága elég volt ahhoz, hogy állása és személyes szabadsága is veszélybe kerüljön. Ezért igyekezett a szigorúan vett tudományosság területére vonulni. Sikeresnek és időtállónak bizonyult az az elméleti pedagógiai munkássága, iskolateremtő tevékenysége, amivel az evangélikus iskolaügyet korszerű szintre emelte. Egyházközségi jegyzőként szorgalmazta a pesti evangélikus iskola létesítését, ami 1796-ban egyetlen tanítóval és egyetlen evangélikus osztállyal indult. Az iskola – más evangélikus tanintézetekkel együtt – szép fejlődést mutatott a következő évtizedekben.

A magyar evangélikusok 1804 februárjában tartott egyetemes gyűlése határozatot hozott saját tanrendszereinek felülvizsgálatára és egységesítésére. Az egyházkerületek iskolaügye eltérő és koordinálatlan volt. Ezt kívánták megváltoztatni közös tanulmányi rendszer és tanterv elkészítésével, amire megbízást adtak Lovich Ádám evangélikus szuperintendensnek és Schedius Lajos egyetemi tanárnak. Munkájuk eredményét már 1805-ben az egyetemes gyűlés elé terjesztették. A kialakított tanulmányi Systema Schedius Lajos szerkesztésében 1806-ban jelent meg. A tanterv Schedius egyéniségében összeolvadó különböző irányok hatását mutatja, főleg a neohumanizmusét, a felvilágosodás gyakorlatiasságát és Petalozzi elveit.
A Systema az evangélikus egyetemes gyűlés szorgalmazása ellenére sem vált általánossá. Ennek oka a szűkös anyagi viszonyokban, de főleg az autonómia féltésében keresendő. Ez utóbbit Schedius is figyelembe kívánta venni, hangsúlyozta, hogy a normáknak nem szabad a legapróbb részletekig kiterjednie, mert ez megköti a tehetségesek kezét, az alkalmatlanokat pedig úgysem segíti. Egy általános, közös Systema biztosítását azonban Schedius fontosnak tartotta és pályája során ezt segítette elő. Ez a pálya meghatározó jelentőségű volt az evangélikus iskolákra nézve, hiszen Schedius félévszázadon át szellemi vezére volt ezeknek. Meghatározó szerepet játszott az 1806-os evangélikus tanterv korrekciójánál 1837-ben és 1842-ben. Tevékenysége a magyar pedagógia fontos és maradandó értéke, emlékét a Deák téri (Szén téri) iskola vagy a Fasori Evangélikus Gimnázium őrzi.

(részlet Kardos József: Schedius Lajos a felvilágosult szellem embere c. munkájából, a kép lelőhelye: Evangélikus Országos Múzeum)

Pályázati kiírás és szabályrendelet


A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A SCHEDIUS LAJOS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRA ÉS A

SZTEHLO GÁBOR TANULMÁNYI ÉS SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJAKRA

 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma a 6/2018. (IX.20.) szabályrendeletével egyházi ösztöndíjak kiírásáról rendelkezett az alábbiak szerint:

A) Evangélikus középiskolában tanuló kiemelkedően tehetséges evangélikus diákok támogatására Schedius Ösztöndíjat ír ki. Az ösztöndíj odaítélése pályázat útján történik.

Az ösztöndíj célja

a.         a kiemelkedően tehetséges és közösségi szellemű, evangélikus középiskolában tanuló, evangélikus felekezetű diákok támogatása.

               b.         továbbá az evangélikus értelmiség kinevelésének elősegítése.

A pályázó az alábbi célokra nyújthat be pályázatot:

a.     kollégiumi díj,

b.     nyelvi tábor és nyelvvizsgához szükséges tanulmányok folytatása, nyelvvizsgadíj,

c.     hangszervásárlás,

d.     tanulmányút,

e.     művészeti és sporttevékenységekkel összefüggő költségek,

f.      könyvek és digitális eszközök beszerzése,

f.      a tanulmányokkal összefüggő egyéb költségek.

A 2019/20. tanévben kiosztható teljes pénzösszeg 20 000 000 Ft, azaz húszmillió forint, amelyből az egyes pályázónak juttatható maximált összeg: 400 000 Ft, azaz négyszázezer forint.

 

B) Evangélikus középiskolában tanuló tehetséges, szociálisan rászoruló, bármely felekezetű diák számára Sztehlo Gábor tanulmányi ösztöndíjat ír ki. Az ösztöndíj odaítélése pályázat útján történik.

Az ösztöndíj célja: hozzájárulni a tehetséges, de nehéz anyagi körülmények között élő (igazoltan szociálisan rászoruló) diákok tanulmányaihoz.

A pályázó az alábbi célokra nyújthat be pályázatot: lásd a Schedius Ösztöndíjnál megjelölt célokat!

A 2019/20. tanévben a Sztehlo tanulmányi segélyként kiosztható pénzösszeg 10 000 000 Ft, azaz tízmillió forint, amelyből az egyes pályázónak juttatható maximált összeg: 200 000 Ft, azaz kettőszázezer forint.

C) Egyházi, állami és egyéb fenntartású középiskolában tanuló nehéz anyagi körülmények között élő evangélikus diákok számára Sztehlo Gábor szociális ösztöndíjat ír ki.

Az ösztöndíj odaítélése pályázat útján történik.

Az ösztöndíj célja: azon nehéz körülmények között élő (igazoltan szociálisan rászoruló), evangélikus felekezetű diákok segítése, akik ezen a támogatás nélkül nem tudják középiskolai tanulmányaikat befejezni.

A 2019/20. tanévben a Sztehlo szociális segélyként kiosztható pénzösszeg  3 000 000 Ft, azaz hárommillió forint, amelyből az egyes pályázónak juttatható maximált összeg: 175 000 Ft, azaz százhetvenötezer forint.

A pályázatok benyújtásának helye és módja: a pályázat beadása kizárólag elektronikus úton történhet, amelyet a mentortanár tölt fel az alábbi felületre:

http://egyhazi-osztondijak.lutheran.hu/

 

A pályázat benyújtási határideje:
2019. május 31., péntek, 12.00 óra (csak a Schedius ösztöndíjpályázatnál, ahol a szeptemberi személyes meghallgatásra meghívott pályázók kiértesítése a honlapon: 2019.07.15.) és
2019. október 1., kedd 12.00 (a Sztehlo tanulmányi és Sztehlo szociális támogatások pályázatainál)

 

Az eredményhirdetés határideje: a nyertes pályázatok 2019. október 25-én 16.00 órától tekinthetők meg a honlapon: http://egyhazi-osztondijak.lutheran.hu/

Ünnepélyes díjkiosztás: 2019. november 13. 14.00 óra – Evangélikus Hittudományi Egyetem díszterme (1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3.)

A pályázat számlákkal igazolt elszámolási határideje, valamint a Schedius Ösztöndíj esetében a támogatott által készített szöveges beszámoló leadási határideje: 2020. 07. 15.

A mentor feladatai:
a pályázóval személyes kapcsolatban áll, a pályázatokat a fent megadott honlapra ő tölti fel, figyelemmel kíséri az elnyert ösztöndíj felhasználását, közreműködik az ösztöndíj elszámolásában. (Mindazon tanárok és lelkészek, akik mentori feladatokat vállalnak és látnak el, segítséget kapnak ehhez a jelen kiírás végén szereplő munkatársaktól.)

Az értékelés és elbírálás legfontosabb szempontjai:

a.     a pályázó tanulmányi és/vagy egyéb területen kifejtett kiemelkedő tevékenysége

b.     a pályázó jövőre vonatkozó elképzeléseinek, terveinek összeegyeztethetősége az ösztöndíj céljával

c.      mennyiben erősíti egyházi kötődését a pályázat elnyerése

d.     a mentor véleménye

e.     a  pályázó közösségért végzett tevékenysége

f.      az igényelt összeg arányos-e a várható eredményekkel

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbi, elektronikus felületre feltöltött dokumentumokat:

a)     Iskolalátogatási igazolás (Schedius, Sztehlo tanulmányi, Sztehlo szociális)

b)     A 2018/19. tanév eredményeiről kiadott bizonyítvány másolata (Sztehlo tanulmányi, Sztehlo szociális)

c)     minden olyan dokumentum, amely a kiemelkedő tehetséget igazolhatja, országos versenyeken elért helyezés, oklevél, díj… (Schedius)

d)     gyülekezeti lelkészi ajánlás (Schedius, Sztehlo szociális)

e)     Iskolalelkészi ajánlás a Schedius ösztöndíjnál (a Sztehlo tanulmányi ösztöndíjnál hitoktatói ajánlás is elfogadható)

f)     a  Sztehlo tanulmányi segély és a Sztehlo szociális segély estén a szociális rászorultság igazolása, amely jövedelme típusa  szerint lehet munkabérről (kereseti igazolás), nyugdíjról, álláskeresési járadékról, árvaellátásról, családi pótlékról stb. szóló igazolás és a gondviselő által aláírt nyilatkozat a családban az egy főre jutó nettó jövedelemről. Ennek a formátumát a honlap főoldaláról lehet letölteni.

 

A hiányos és az előírt határidőn túl beérkező pályázatokkal a bizottságnak nem áll módjában foglalkozni. Kérjük, hogy minden diák a három lehetőség közül csak egyre, a neki legmegfelelőbbre pályázzon. A többszörös pályázatokat a rendszer automatikusan kiszelektálja, így végül egyre sem lesz esélye. 


A pályázattal kapcsolatos tudnivalók, adatlapok megtalálhatók a
http://egyhazi-osztondijak.lutheran.hu/ felületen. Ugyanitt olvasható a fenti ösztöndíjakról szóló teljes 6/2018. (IX.20.) számú szabályrendelet is.


További felvilágosítást kaphat:

-  a Sztehlo II. (szociális) ösztöndíjakkal kapcsolatban minden kérdésben Trifán Krisztina Csillától
  
(E-mail: krisztina.trifan@lutheran.hu, mobil: +36/20/334-1737)

- a Schedius ösztöndíj  és a Sztehlo I. (tanulmányi) ösztöndíj szakmai kérdéseivel kapcsolatosan Libor Erikától
   (E-mail: erika.libor@lutheran.hu, mobil: +36/20/258-8225)

- a Schedius és a Szehlo I. (tanulmányi) ösztöndíjak minden gazdasági jellegű, költségelszámolással és szerződéssel kapcsolatos kérdésével pedig Várvédy Zsuzsannától
  (E-mail: zsvarvedy@lutheran.hu, telefon: +36/1/483-2261)

Sztehlo és Schedius szabályrendelet

 

 

 

Eredmények


Kedves Pályázók!
Kedves Mentorok!

Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy a Schedius Lajos- és Sztehlo Gábor-ösztöndíj bizottság meghozta döntését a 2019/2020-as tanévre meghirdetett tanulmányi és szociális segélyekről. A díjazottakat megtalálhatják a csatolt pdf dokumentumokban, amelyben az OM azonosító mellett az elnyert segély összege található. Szívből gratulálunk mindannyiuknak, kívánjuk az elnyert segély járuljon hozzá tanulmányaikhoz.

A többi pályázónak és mentoraiknak pedig, akik ebben a tanévben nem kerültek be a díjazottak közé, ne keseredjenek el, a következő évben ismét meghirdetjük a segélyeket.

A díjátadó ünnepséget 2019. november 13-án, 14 órakor az Evangélikus Hittudományi Egyetemen (1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3.) tartjuk. A z ünnepség részleteiről tájékoztatjuk az intézményeket, valamint a mentorokat elektronikus formában.

Schedius Lajos- és Sztehlo Gábor-ösztöndíj bizottsága

Schedius eredmények

Sztehlo tanulmányi eredmények

Sztehlo szociális eredmények

GYIK - Gyakran ismételt kérdések


1. Ki pályázhat Schedius ösztöndíjra?

Olyan evangélikus középiskola evangélikus felekezetű, 9-11. évfolyamra járó tanulója, aki

2. Ki pályázhat Sztehlo I. (tanulmányi) ösztöndíjra?

Olyan evangélikus középiskola bármilyen felekezetű, 9-12. évfolyamra járó tanulója, aki

 

3. Ki pályázhat Sztehlo II. (szociális) ösztöndíjra?

Bármilyen fenntartású középiskola evangélikus felekezetű, 9-12. évfolyamra járó tanulója, aki

4. Mire lehet pályázni a különböző támogatási formáknál?
 

 5. Mit kell a mentornak feltöltenie a pályázati felületre?

Feltöltendő dokumentumok

Schedius ösztöndíj

Sztehlo tanulmányi támogatás

Sztehlo szociális támogatás

Tanulói és mentortanári adatok

 

X

X

X

Kereseti igazolás

-

-

X

Szülői nyilatkozat a családban az egy főre jutó nettó jövedelemről

-

X

-

Bizonyítványmásolat (az utolsó két lezárt tanév jegyeiről)

-

X

X

Iskolalátogatási igazolás

X

X

X

Részletes gyülekezeti lelkészi ajánlás

X

-

X

Részletes iskolalelkészi ajánlás

X

iskolalelkészi vagy hitoktatói ajánlás

-

A diák motivációs levele részletes indoklással (mit, miért, mire és mennyit…?)

X

X

X

Kiemelkedő tehetséget igazoló dokumentumok, díjak, oklevelek, versenyhelyezések

X

-

-

Előzetes költségkalkuláció

X

X

X

Szülői nyilatkozat a családban az egy főre jutó nettó jövedelemről innen tölthető le pdf formátumban

és

innen tölthető le doc formátumban: 

6. Melyek a legfontosabb határidők?

Schedius ösztöndíjnál
(személyes bizottsági meghallgatással)

Sztehlo I. (tanulmányi) és Sztehlo II. (szociális) támogatásoknál

Kiírás, pályázati felület megnyitása:
2019. május 2. (16.00)

Kiírás, pályázati felület megnyitása:
2019. szeptember 9. (16.00)

Pályázati felület zárása, befogadási határidő:
2019. május 31. (12.00)

Pályázati felület zárása, befogadási határidő:
2019. október 1. (12.00)

A személyes meghallgatásra kijelöltek értesítése: 2019. augusztus 20.
Személyes meghallgatások:
2019. szeptember második felében

                       ---

                                           A nyertes pályázók kiértesítése a honlapon (mindhárom pályázatnál): 2019. október 25.
                                           Ünnepélyes díjátadó (mindhárom pályázat esetében): 2019. november 13. szerda 14.00 óra - Az Evangélikus Hittudományi Egyetem díszterme (1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3.)

A pályázatok nyerteseinek a kapott támogatás felhasználásról beszámolót kell készíteniük. Ennek, valamint a költségelszámolás leadásának a határideje: 2020. július 15.

 

 

Adatvédelem


Adatkezelési tájékoztatók: 

MEE adatvédelmi szabályzata

Adatvédelmi szabályzat - 1.sz. melléklet

​Adatvédelmi szabályzat - 1/a melléklet

Impresszum


Magyarországi Evangélikus Egyház
Székhelye: 1085 Budapest, Üllői út 24.
Adószám: 19719483-2-42
Technikai szám: 0035

A technikai hátteret a MEE Országos Iroda biztosítja, szabad szoftveres megoldásokra építve.
informatikus: Bagi Tamás - tamas.bagi@lutheran.hu
Tárhely szolgáltató: Magyarországi Evangélikus Egyház

Schedius ösztöndíj - személyes meghallgatás


A Schedius-Sztehló Ösztöndíjbizottság az alábbi OM-azonosítószámmal rendelkező diákokat kívánja szeptember második felében személyesen is meghallgatni: