A névadókról

Sztehlo Gábor

Sztehlo Gábor (1909. szeptember 25.-1974. szeptember 28.) evangélikus lelkész, aki igaz hittel élte életét: a másokon való segítést
 
Evangélikus lelkészcsaládból származott, ahol szerető családi légkörben nőtt fel öt testvérével együtt. Szülei nagy gondot fordítottak neveltetésére, középiskolai tanulmányait különböző felekezeti iskolákban végezte el, innen eredhetnek ökumenikus nyitottságának gyökerei.
 
1927 - 1931 evangélikus teológiai tanulmányait Sopronban végezte, Finnországban ösztöndíjas volt,
 
1932 - ben szentelték lelkésszé,
 
1933 - 1935 között az új-hatvani gyülekezete lelkésze, ahol egy év alatt templomot építettek a gyülekezettel,
 
1935 - ben vette feleségül Lehel (Lülik) Ilonát, két gyermeke született, Gábor (1937) és Ildikó (1941),
 
1935 - 1942 között Nagytarcsán lelkész, ahol a finn minta alapján 1937-ben megkezdte a népfőiskola szervezését, amelyet aztán 1938-ban alapítottak meg. Az egyházi szolgálata mellett a magyar népfőiskolai mozgalom megalapítója és lelkes híve volt. Az a 4-6 elemi osztály, amit akkor általában a parasztfiatalok végeztek, nem volt elegendő sem a mindennapi életben való eligazodáshoz, sem pedig a gazdálkodáshoz. Az ő továbbképzésüket szolgálták az egyre gyarapodó számú népfőiskolák.
1944 márciusától kezdve Raffay Sándor püspök megbízásából kezdte meg gyermekmentő munkáját és az év karácsonyáig 32 otthonban szervezte meg árva gyermekek elhelyezését és ellátását a svájci Vöröskereszt támogatásával. 1972-ben kapta meg Izrael államának azt a kitüntetését - a Yad Vasem, az Igaz Ember emlékérmet -, amelyet azon nem zsidó emberek elismerésére alapítottak, akik a Holokauszt idején zsidókat mentettek meg kapta meg 1972-ben a Világ Igaza címet. 
 
A háború után sok gyermek elvesztette a hozzátartozóit. Sztehlo Gábor nem engedte szélnek őket, hanem továbbra is otthont teremtett a számukra és ezeket az otthonokat megnyitotta más árván maradt gyermekek számára is.  Ez volt a Pax Alapítvány Gyermekotthona, benne a Gaudiopolis ifjúsági állammal. A gyerekköztársaságnak alkotmánya volt, sőt önálló törvénykönyvet is alkottak. A gyerekek sok közös programot szerveztek, könyvtárt, énekkart alapítottak, szakmát tanulhattak. A munka nem volt kötelező, de mindenki szívesen dolgozott a közösségért. A fizetőeszközük a „Gapo dollár” volt, még vicclapot is alapítottak „Gapo-Matyi” néven.  Sem a magyar állam, sem az egyház nem támogatta, segítséget csak a Nemzetközi Vöröskereszttől kaptak. Az intézményt 1950-ig sikerült életben tartani, ekkor államosították.
Füzéki Bálint, egykori Sztehlo-gyerek így ír erről az időszakról: „Áradó szeretetével megpróbálta pótolni a pótolhatatlant: a szülői otthon melegét, és felelős, alkotó emberré nevelni a gyermekeket.” 
 
Ezt a tevékenységét 1950-ig folytathatta, ekkor az intézetet államosították.
1950-től segédlelkész a budavári, kelenföldi, majd a kőbányai gyülekezetben. 
 
1956-tól az evangélikus szeretetotthonokat szervezett, miközben családja Svájcba költözött.
 
1961-ben svájci látogatása közben infarktust kapott, és már nem tudott visszatérni Magyarországra. 1974-ben kényszerű távollétben, Svájcban halt meg. 
 
Hamvait hazahozták, a Farkasréti temetőben nyugszik.
 
Forrás: Keveházi László: 100 éve született SZtehlo Gábor; Luther Kiadó, 2009 Budapest http://hu.wikipedia.org/wiki/Sztehlo_G%C3%A1bor
 

Schedius Lajos

Schedius Lajos teológus, esztéta, bibliográfus földrajztudós, csillagász, nyelvész, folyóirat szerkesztő, iskolalapító és felügyelő, elméleti pedagógus, színházi vezető, jakobinus reformer, selyemhernyó tenyésztő, gyapotültetvénnyel foglalkozó, hazafi és világpolgár, irodalmár, történész, tudós és ismeretterjesztő; tehát nem a mai értelemben vett szakember, hanem a felvilágosodás szellemének sokoldalú tudós egyénisége volt.

Ugyan nem magyarul publikált, mégis minden tehetségével Magyarország szélesen értett kulturális felemelkedésén, gazdagításán, a világgal való megismertetésén és elfogadtatásán dolgozott. Rossz parafrázissal azt is mondhatnák Schedius a legnagyobb magyar, aki német volt. Schedius Lajos szülei német ajkú, győri, evangélikus polgárok voltak, akik taníttatni tudták 1768. december 20-án született fiúkat. Schedius a pozsonyi majd a soproni evangélikus líceumba járt, ahol klasszikus műveltséget, esztétikai ízlést és öntevékenységet tanult.

Egyetemi éveit 1788-tól Németországban, Göttingában töltötte. Itt a neohumanizmus virágzott ekkor, amelynek célja az antik szellemi élet megragadása és újraértékelése volt, nem a hasznosság, hanem az elvont értékek szerint. Tanulmányozta a görög és római irodalomtörténetet, régiségtant, művészettörténetet, teológiát és történelmet. Sokoldalú képzésben vett részt, ami a tanári hivatásra is tudatosan felkészített. Iskolaszervezői érdeklődése ide vezethető vissza. Három esztendőt töltött tanulással Göttingában, hazatérve azonnal megpályázta a pesti egyetem esztétika tanszékét, amit Mária Terézia állított fel még 1774-ben.

Schedius Lajost 1792. május 21-én délelőtt iktatták be professzori állásába és délután már megkezdte előadásait. Háza is gyülekező helye lett a bontakozó szellemi mozgalmak képviselőinek: főleg tanárok – a humán és a természettudományok képviselői – vették körül. Ezek, és az ezeken túlterjedő kapcsolatok sodorták gyanúba a Martinovics-féle jakobinus mozgalom és per idején. A kivégzett Őz Pálhoz fűződő barátsága elég volt ahhoz, hogy állása és személyes szabadsága is veszélybe kerüljön. Az események természetesen megdöbbentették, megrázták Schediust is. Igyekezett a szigorúan vett tudományosság területére vonulni. Sikeresnek és időtállónak bizonyult az az elméleti pedagógiai munkássága, iskolateremtő tevékenysége, amivel az evangélikus iskolaügyet korszerű szintre emelte. Egyházközségi jegyzőként szorgalmazta a pesti evangélikus iskola létesítését, ami 1796-ban egyetlen tanítóval és egyetlen evangélikus osztállyal indult.

Az iskola – más evangélikus tanintézetekkel együtt – szép fejlődést mutatott a következő évtizedekben. A magyar evangélikusok 1804 februárjában tartott egyetemes gyűlése határozatot hozott saját tanrendszereinek felülvizsgálatára és egységesítésére. Az egyházkerületek iskolaügye eltérő és koordinálatlan volt. Ezt kívánták megváltoztatni közös tanulmányi rendszer és tanterv elkészítésével, amire megbízást adtak Lovich Ádám evangélikus szuperintendensnek és Schedius Lajos egyetemi tanárnak. Munkájuk eredményét már 1805-ben az egyetemes gyűlés elé terjesztették. A kialakított tanulmányi Systema Schedius Lajos szerkesztésében 1806-ban jelent meg. A tanterv Schedius egyéniségében összeolvadó különböző irányok hatását mutatja, főleg a neohumanizmusét, a felvilágosodás gyakorlatiasságát és Petalozzi elveit.

A Systema az evangélikus egyetemes gyűlés szorgalmazása ellenére sem vált általánossá. Ennek oka a szűkös anyagi viszonyokban, de főleg az autonómia féltésében keresendő. Ez utóbbit Schedius is figyelembe kívánta venni, hangsúlyozta, hogy a normáknak nem szabad a legapróbb részletekig kiterjednie, mert ez megköti a tehetségesek kezét, az alkalmatlanokat pedig úgysem segíti. Egy általános, közös Systema biztosítását azonban Schedius fontosnak tartotta és pályája során ezt segítette elő. Ez a pálya meghatározó jelentőségű volt az evangélikus iskolákra nézve, hiszen Schedius félévszázadon át szellemi vezére volt ezeknek. Meghatározó szerepet játszott az 1806-os evangélikus tanterv korrekciójánál: 1837-ben és 1842-ben.

Tevékenysége a magyar pedagógia fontos és maradandó értéke, emlékét a Deák téri (Szén téri) iskola vagy a Fasori Evangélikus Gimnázium őrzi. (részlet Kardos József: Schedius Lajos a felvilágosult szellem embere c. munkájából, a kép lelőhelye: Evangélikus Országos Múzeum)

Pályázati kiírás és szabályrendelet


A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A SCHEDIUS LAJOS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRA ÉS A

SZTEHLO GÁBOR TANULMÁNYI ÉS SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJAKRA

 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma a 6/2018. (IX.20.) szabályrendeletével egyházi ösztöndíjak kiírásáról rendelkezett az alábbiak szerint:

A) Evangélikus középiskolában tanuló kiemelkedően tehetséges evangélikus diákok támogatására Schedius Ösztöndíjat ír ki. Az ösztöndíj odaítélése pályázat útján történik.

Az ösztöndíj célja

a.         a kiemelkedően tehetséges és közösségi szellemű, evangélikus középiskolában tanuló, evangélikus felekezetű diákok támogatása.

b.         továbbá az evangélikus értelmiség kinevelésének elősegítése.

A pályázó az alábbi célokra nyújthat be pályázatot:

a.     kollégiumi díj,

b.     nyelvi tábor és nyelvvizsgához szükséges tanulmányok folytatása, nyelvvizsgadíj,

c.     hangszervásárlás,

d.     tanulmányút,

e.     művészeti és sporttevékenységekkel összefüggő költségek,

f.      könyvek és digitális eszközök beszerzése,

f.      a tanulmányokkal összefüggő egyéb költségek.

A 2018/19. tanévben kiosztható teljes pénzösszeg 20 000 000 Ft, azaz húszmillió forint, amelyből az egyes pályázónak juttatható maximált összeg: 400 000 Ft, azaz négyszázezer forint.

B) Evangélikus középiskolában tanuló tehetséges, szociálisan rászoruló, bármely felekezetű diák számára Sztehlo Gábor tanulmányi ösztöndíjat ír ki. Az ösztöndíj odaítélése pályázat útján történik.

Az ösztöndíj célja: hozzájárulni a tehetséges, de nehéz anyagi körülmények között élő (igazoltan szociálisan rászoruló) diákok tanulmányaihoz.

A pályázó az alábbi célokra nyújthat be pályázatot: lásd a Schedius Ösztöndíjnál megjelölt célokat!

A 2018/19. tanévben a Sztehlo tanulmányi és szociális támogatásként kiosztható pénzösszeg együttesen 10 000 000 Ft, azaz tízmillió forint, amelyből az egyes pályázónak juttatható maximált összeg: 200 000 Ft, azaz kettőszázezer forint.

C) Egyházi, állami és egyéb fenntartású középiskolában tanuló nehéz anyagi körülmények között élő evangélikus diákok számára Sztehlo Gábor szociális ösztöndíjat ír ki.

Az ösztöndíj odaítélése pályázat útján történik.

Az ösztöndíj célja: azon nehéz körülmények között élő (igazoltan szociálisan rászoruló), evangélikus felekezetű diákok segítése, akik ezen a támogatás nélkül nem tudják középiskolai tanulmányaikat befejezni.

A 2018/19. tanévben a Sztehlo tanulmányi és szociális támogatásként kiosztható pénzösszeg együttesen 10 000 000 Ft, azaz tízmillió forint, amelyből az egyes pályázónak juttatható maximált összeg: 175 000 Ft, azaz százhetvenötezer forint.

A pályázatok benyújtásának helye és módja: a pályázat beadása kizárólag elektronikus úton történhet, amelyet a mentortanár tölt fel az alábbi felületre:

http://egyhazi-osztondijak.lutheran.hu/

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 16. kedd, 24.00 óra

 

Az eredményhirdetés határideje: a nyertes pályázatok 2018. október 26-án 10 órától tekinthetők meg a honlapon: http://egyhazi-osztondijak.lutheran.hu/

Ünnepélyes díjkiosztás: 2018. november 8. 13.00 óra, MEE épülete, templom 

(1085 Budapest, Üllői út 24., bejárat a Szentkirályi utca 51. felől)

A pályázat számlákkal igazolt elszámolási határideje, valamint a Schedius Ösztöndíj esetében a támogatott által készített szöveges beszámoló leadási határideje: 2019. 07. 15.

A mentor feladatai:
a pályázóval személyes kapcsolatban áll, a pályázatokat a fent megadott honlapra ő tölti fel, figyelemmel kíséri az elnyert ösztöndíj felhasználását, közreműködik az ösztöndíj elszámolásában. (Mindazon tanárok és lelkészek, akik mentori feladatokat vállalnak és látnak el, segítséget kapnak ehhez a jelen kiírás végén szereplő munkatársaktól.)

Az értékelés és elbírálás legfontosabb szempontjai:

a.     a pályázó tanulmányi és egy/vagy egyéb területen kifejtett kiemelkedő tevékenysége,

b.     a pályázó jövőre vonatkozó elképzeléseinek, terveinek összeegyeztethetősége az ösztöndíj céljával,

c.      mennyiben erősíti egyházi kötődését a pályázat elnyerése,

d.     a mentor véleménye

e.     a kért összeg arányos-e a várt eredménnyel

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbi, elektronikus felületre feltöltött dokumentumokat:

a)     Iskolalátogatási igazolás (Schedius, Sztehlo tanulmányi, Sztehlo szociális)

b)     A 2017/18. tanév eredményeiről kiadott bizonyítvány másolata (Sztehlo tanulmányi, Sztehlo szociális)

c)     minden olyan dokumentum, amely a kiemelkedő tehetséget igazolhatja, pl. bizonyítvány, oklevél, díj… (Schedius)

d)     Gyülekezeti lelkészi ajánlás (Schedius, Sztehlo szociális)

e)      Iskolalelkészi vagy hitoktatói ajánlás (Sztehlo tanulmányi, Schedius)

f)      Szociális rászorultságot igazoló dokumentumok, pl. kereseti igazolás, nyilatkozat a családban egy főre jutó nettó jövedelemről (Sztehlo tanulmányi, Sztehlo szociális)

A hiányos és az előírt határidőn túl beérkező pályázatokkal a bizottságnak nem áll módjában foglalkozni. Kérjük, hogy minden diák a három lehetőség közül csak egyre, a neki legmegfelelőbbre pályázzon. A többszörös pályázatokat a rendszer automatikusan kiszelektálja, így végül egyre sem lesz esélye. 


A pályázattal kapcsolatos tudnivalók, adatlapok megtalálhatók a
http://egyhazi-osztondijak.lutheran.hu/ felületen. Ugyanitt olvasható a fenti ösztöndíjakról szóló teljes 6/2018. (IX.20.) számú szabályrendelet is.


További felvilágosítást kaphat:

-  a Sztehlo ösztöndíjakkal kapcsolatban minden kérdésben Trifán Krisztinától
E-mail: krisztina.trifan@lutheran.hu, mobil: +36/20/334-1737

- a Schedius ösztöndíj szakmai kérdéseivel kapcsolatosan Libor Erikától
E-mail: erika.libor@lutheran.hu, mobil: +36/20/258-8225

- a Schedius ösztöndíj gazdasági, költségelszámolással kapcsolatos kérdéseivel
Gróf Gábortól

E-mail: gabor.grof@lutheran.hu, mobil: +36/20/297-0068

Sztehlo és Schedius szabályrendelet

 

 

 

Adatvédelem


Adatkezelési tájékoztatók: 

MEE adatvédelmi szabályzata

Adatvédelmi szabályzat - 1.sz. melléklet

​Adatvédelmi szabályzat - 1/a melléklet

Impresszum


Magyarországi Evangélikus Egyház
Székhelye: 1085 Budapest, Üllői út 24.
Adószám: 19719483-2-42
Technikai szám: 0035

A technikai hátteret a MEE Országos Iroda biztosítja, szabad szoftveres megoldásokra építve.
informatikus: Bagi Tamás - tamas.bagi@lutheran.hu
Tárhely szolgáltató: Magyarországi Evangélikus Egyház

Pályázati eredmények


Kedves Pályázók!
Kedves Mentorok!

A Sztehlo Gábor-ösztöndíjak és Schedius Lajos-ösztöndíjak eredményei az alábbi dokumentumokban olvashatóak

Sztehlo tanulmányi pályázat eredmények

Sztehlo szociális támogatás pályázat eredmények

Schedius pályázat eredmények